Μενού
Kαλάθι

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 1ο
Εφαρμογή

Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγής ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει η εταιρεία ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.. με καταναλωτές (κατωτέρω πελάτες) στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήματος wash-tools.gr. Καταναλωτής θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του και για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
Οι παραγγελίες και παραδόσεις αφορούν και γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας και οι συναλλαγές θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων

Ο αντισυμβαλλόμενος του πελάτη είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε..».

Τα περιλαμβανόμενα και εμφανιζόμενα στο wash-tools.gr προσφερόμενα προϊόντα (συσκευές, εξαρτήματα, καθαριστικά για ιδιωτική χρήση κτλ) συνιστούν μία μη δεσμευτική πρόταση προκειμένου να κληθεί ο πελάτης να προβεί σε παραγγελία αγοράς.
Ο πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω αντίστοιχων ενδείξεων. Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα με την ένδειξη «μη διαθέσιμο προς το παρόν». Επίσης, οι προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Μπορούν να επιλεγούν είδη από το προσφερόμενα προϊόντα, τα οποία θα ενταχθούν στο καλάθι αγορών και στη συνέχεια θα δοθεί η παραγγελία προς την ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. Πριν την αποστολή της παραγγελίας του, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του (π.χ. περιγραφή προϊόντος, ποσότητα – τεμάχια παραγγελθέντων ειδών, όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση, τρόπο πληρωμής) και ενδεχομένως να την αλλάξει. Αμέσως μόλις επιλέξει ο πελάτης με κλικ το χωρίο (κουτάκι) με την ένδειξη «Επιβεβαίωση παραγγελίας» παρέχει στην ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. μία δεσμευτική πρόταση και προσφορά για την σύναψη του συμφωνητικού πώλησης. Η λήψη της παραγγελίας του πελάτη επιβεβαιώνεται αμέσως με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ως επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η προαναφερόμενη επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης – προσφοράς του πελάτη. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται και ισχύει με την αποστολή του παραγγελθέντος είδους στον πελάτη. Πριν την αποστολή του προϊόντος αποστέλλεται στον πελάτη ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της αποστολής, η οποία επισυνάπτεται στο παραστατικό της πώλησης ή στο τιμολόγιο.

Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγής.

Ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το περιεχόμενο – κείμενο της παραγγελίας του αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του πελάτη παρέχεται σε αυτόν πρόσβαση στους όρους της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των γενικών όρων συναλλαγής, τα οποία τίθενται και παραμένουν στη διάθεσή του.

Η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.. δικαιούται να περιορίσει την ποσότητα / τεμάχια της παραγγελίας στα συνήθη για οικιακή χρήση. Αυτό αφορά τόσο τα τεμάχια των παραγγελθέντων ειδών βάσει της ίδιας παραγγελίας, όσο και περισσότερες παραγγελίες (διαδοχικές ή μη) των ιδίων ειδών, η ποσότητα και τα τεμάχια των οποίων υπερβαίνει τα συνήθη για οικιακή χρήση.

Άρθρο 3ο
Ενημέρωση δικαιώματος υπαναχώρησης

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη

Σε κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος wash-tools.gr, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, προφορικά ή εγγράφως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών κατ’ άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η ως άνω προθεσμία των (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινά για τα αγαθά από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από την ημερομηνία σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης.
Ο καταναλωτής - πελάτης ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση της αποδέκτριας- προμηθεύτριας εταιρείας ώστε η τελευταία να λάβει γνώση της υπαναχώρησης. Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πρέπει να γίνει στην διεύθυνση:

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.
Λεωφόρος Στρατού 74, 59131, Βέροια, Ελλάδα
Tηλ: 2331021437
Email: info@wash-tools.gr

2. Συνέπειες υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής – πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, επιβαρυνόμενος μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, όντας αχρησιμοποίητα. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. παραστατικό αγοράς όπως απόδειξη λιανικής, τα έντυπα που το συνοδεύουν κ.ο.κ) με το σύνολο των εξαρτημάτων του και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε., η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, αποκλειομένου εξ αυτού του λόγου του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή – πελάτη.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση κατ’ άρθρο 3θ του νόμου 2251/1994. Ωστόσο, κατά την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.

Άρθρο 4ο
Τιμές, έξοδα αποστολής

Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα wash-tools.gr τιμές συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της αποστολής.

Κόστος αποστολής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση αποστέλλουμε τις παραγγελίες σας την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier.
Ο χρόνος παράδοσης για αποστολές εντός Ελλάδας κυμαίνεται από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες ενώ για αποστολές εξωτερικού εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος Μεταφοράς

Οι δαπάνες της μεταφοράς διαμορφώνονται ως εξής:
 
1. Με εταιρεία courier (Ελτά Courrier)   ΕΛΤΑ Courier
Περιγραφή Κόστος Μεταφοράς
Μέχρι 2kg3,00 €
Επιπλέον κιλό1,00 €
ΑντικαταβολήΕπιπλέον Χρέωση 3,00 € ανεξαρτήτου ποσού και κιλών
Παράδοση ΣάββατοΕπιπλέον 4,00 €
Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα που βρίσκετε Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 74,Τ.Κ.59100 ΒΕΡΟΙΑ
Το κόστος αποστολής εκτός Ελλάδας κυμαίνεται ανάλογα με την χώρα προορισμού καθώς και από το μέγεθος τους δέματος.

* Για τις ογκώδεις αποστολές ο τρόπος πληρωμής είναι κατάθεση σε τράπεζα και η αποστολή θα γίνεται με μεταφορική εταιρεία από την έδρα μας έως την αποθήκη της μεταφορικής Άρθρο 5ο
Πληρωμή

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής του τρόπου πληρωμής του τιμήματος πώλησης μέσα από 5 τρόπους πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας του

1)  Κατάθεση : Μπορεί να καταθέσει σε έναν απο τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό κόστος της παραγγελίας του και να στείλει με email το αποδεικτικό της κατάθεσης, για να προχωρήσει η αποστολή της

Τράπεζα: ALPHA BANK
Αρ. Λογ.: 829002002000878
IBAN: GR56.140.8290.8290.0200.2000.878
Δικαιούχος: ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΝΚ
Αρ. Λογ.: 767-4400-2676
IBAN: GR8401107670000076744002676
Δικαιούχος: ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

2) Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover

3) Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

4) Στο κατάστημα της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. Λεωφόρος Στρατού 74, 59131, Βέροια, Ελλάδα

5) Αντικαταβολή (χρέωση 3€ επιπλέον)
*για τις επιλογές 2 και 3 ισχύουν τα παρακάτω

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of "Alpha e-Commerce" of Alpha Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.


Άρθρο 6ο
Παρακράτηση κυριότητας

Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πώλησης των παραδοθέντων προϊόντων η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. παρακρατεί την κυριότητα επ΄ αυτών και δικαιούται να ζητήσει την απόδοσή τους σε αυτή από τον πελάτη ακόμα και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον δεν εξοφληθεί.

Άρθρο 7ο
Παράδοση

Η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. δικαιούται να προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις.
Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν στον πελάτη, για λόγους που ανάγονται στον δικό της προμηθευτή, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. θα ενημερώνει αμέσως τον πελάτη περί της αδυναμίας της να του παραδώσει το προϊόν, επιστρέφοντάς του τυχόν προκαταβολή που έλαβε. Ο πελάτης θα διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αναγράφεται δίπλα στην περιγραφή τους. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποιο προϊόν μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα wash-tools.gr, παρακαλώ επικοινωνήστε είτε μαζί μας είτε με τον πλησιέστερο συνεργάτη του εμπορικού μας δικτύου.
Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και δεν συνιστούν δήλη χρόνο, καθόσον μπορεί να σημειωθούν χρονικές αποκλίσεις.

Άρθρο 8ο
Συμψηφισμός, Επίσχεση

Ο πελάτης δικαιούται να προβεί σε συμψηφισμό ομοειδών του απαιτήσεων με απαιτήσεις της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε, εφόσον η ανταπαίτησή του είναι εκκαθαρισμένη και έχει κριθεί τελεσίδικα ή δεν αμφισβητείται και αναγνωρίζεται ρητώς από την ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. Ο πελάτης έχει επίσης δικαίωμα επίσχεσης εφόσον η ανταπαίτησή του εδράζεται στην ίδια έννομη σχέση.

Άρθρο 9ο
Ελαττώματα – ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων

Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.
Τα ανωτέρω δικαιώματα παραγράφονται εντός διετίας από την παράδοση του προϊόντος.
Δεν θεωρούνται ελαττώματα:
Η συνηθισμένη ή φυσιολογική φθορά
Φθορές ή ζημίες οφειλόμενες σε κακή ή αντικανονική χρήση, ή σε μη ενδεδειγμένη αποθήκευση, ή σε συναρμολόγηση και χρήση αντιβαίνουσα στις παρεχόμενες οδηγίες, ή σε μεγάλη καταπόνηση, ή σε κακή συντήρηση ή φροντίδα στο διάστημα μετά την μεταβίβαση του κινδύνου (παράδοση) στον πελάτη
Φθορές ή ζημίες οφειλόμενες σε ανωτέρα βία, ή σε εξωτερικό επιγενόμενο συμβάν, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ή σε μη συνηθισμένη χρήση του προϊόντος.

Άρθρο 10ο
Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα προϊόντα ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε είναι προϊόντα με μακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά) εξαιρουμένων των καθαριστικών που θεωρούνται αναλώσιμα, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίησή τους, και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή τους (πλην των απλών κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση προϊόντων). Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς της συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση τους όρους εγγύησης που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε..

Άρθρο 11ο
Αποζημίωση, περιορισμός ευθύνης

Η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε ευθύνεται προς αποζημίωση μόνον στις περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας. Η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε ενέχεται για ελαφρά αμέλεια μόνον όταν παραβεί ουσιώδη υποχρέωση από την οποία εξαρτάται αποκλειστικά η ομαλή εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής παροχής, στην οποία τήρηση της υποχρέωσης δικαιούται να εμμένει ο πελάτης. Κατά τα λοιπά αποκλείεται η ευθύνη κάθε άλλης αποζημίωσης ακόμα και για προσυμβατική ευθύνη τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.

Σε περίπτωση ευθύνης της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε από ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη της περιορίζεται στην ζημία, την οποία θα μπορούσε να υπολογίσει και εκτιμήσει η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τις γνωστές σε εκείνη περιστάσεις.

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε δεν ισχύουν εφόσον η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. έχει παράσχει εγγύηση, ή όταν οι ζημίες οφείλονται σε παραβάσεις κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή όταν οι αξιώσεις εδράζονται στη νομοθεσία περί ασφάλειας των προϊόντων.

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης ισχύουν επίσης υπέρ των συνεργατών μας, των βοηθών εκπλήρωσης και λοιπών τρίτων, τους οποίους η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε χρησιμοποιεί στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Άρθρο 12ο
Αποθήκευση δεδομένων και προστασία δεδομένων

Η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε ζητά και αποθηκεύει τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη για την εκτέλεση της παραγγελίας. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε λαμβάνει υπόψη της και τηρεί τις νόμιμες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο χωρίο «Προσωπικά δεδομένα».

 
Άρθρο 13ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια

Οι γενικοί όροι συναλλαγής υπάγονται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων», όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει του ν. 2532/1997
Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε  και του πελάτη συμπεριλαμβάνει όλες τις συμφωνίες και δεν υπάρχουν άλλες προφορικές συμφωνίες.
Για κάθε διαφορά απορρέουσα από τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγής καθώς και τη συναλλαγή μεταξύ της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε και του πελάτη αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Βέροιας.

Άρθρο 14ο
Διεύθυνση επικοινωνίας

Για κάθε δήλωση ή παράπονο μπορείτε να απευθύνεστε στην κατωτέρω διεύθυνση της  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.
Λεωφόρος Στρατού 74, 59131, Βέροια, Ελλάδα
Tηλ: 2331021437
Email: info@wash-tools.gr

Στοιχεία νομικού περιεχομένου
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.
Λεωφόρος Στρατού 74, 59131, Βέροια, Ελλάδα
Tηλ: 2331021437
Email: info@wash-tools.gr
Α.Φ.Μ. 800491855
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125434726000